وبگاه شخصی رسول قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
The Caspian Sea Environment محیط زیست دریای خزر رسول قربانی، مریم باغفلکی، فردین شالویی Andrey G. Kostianoy, Aleksey N. Kosarev 1391 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
Fundamentals of Oceanography مبانی اقیانوس شناسی رسول قربانی، محمد حسین ابراهیمی، مروارید رحیمی K. A. Sverdrup, A. B. Duxbury, A.C. Duxbury 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 38566
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان