وبگاه شخصی رسول قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
فصلنامه علمی- پژوهشی شيلات آزادشهر عضو هيأت تحريريه 1385 تا کنون 
فصلنامه علمی- پژوهشی شيلات آزادشهر عضو هيأت تحريريه 1385 تا کنون 
مجله علوم آبزيان بوشهر عضو هيات تحريريه  1389 تا کنون 
مجله علمی - پژوهشی پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي عضو هيات تحريريه 1391 تا کنون 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
عضو كميته منتخب دانشكده شيلات 1391 تا کنون 
کارگروه تخصصی بیولوزی و ارزیابی ذخایر آبزیان 1393 تا کنون 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
دومين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر 89/08/09 بله خير خير خير 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 38563
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان