وبگاه شخصی رسول قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بافت شناسی غدد جنسی مولدین ماده تاس ماهی ازون برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر عبدامجید حاجی مرادلو سعید یلقی، رسول قربانی 90 90-8-306 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه مقایسه ای فعالیت آنزیم های موکوس پوست (لیزوزیم، تریپسین و فسفاتاز قلیایی) چهار گونه ماهی آکواریومی عبدالمجید حاجی مرادلو رسول قربانی، مرضیه ابوالفتحی 91 90-294-34 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی اقتصادی و اجتماعی آب بندان های دو منظوره کشاورزی –شیلاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی استان گلستان رسول قربانی  سعید یلقی، محمود عقیلی، اراز محمد مفیدی خواجه، رشید یلقی 91 GLH-88003 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی تأثیر انفرادی و ترکیبی فلز سنگین کلرید کبالت و آفت کش هینوزان بر رفتار غذایی بچه ماهی سفید دریای خزر ولی اله جعفری  رسول قربانی، شیدا گلی، گلی نوری 92 90-295-11 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی اثر پیش روی و پس روی آب دریای خزر در بخش ساحلی تالاب گمیشان بر تنوع، تراکم و پراکنش مکانی فون فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون رسول قربانی  سارا حق پرست، محمدجواد وثاقی، فخریه شیرودمیرزایی، سیده نرگس آقاجری، مهدیه منجمی، نیلوفر نوروزی، مسعود ملائی، اصغر نعیمی، علیرضا پاکان، امید عبدی 92 90-295-2 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی وضعیت سلامت آبراهه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI  رسول قربانی عبدالمجید حاجی مرادلو، علی اکبر هدایتی، مسعود ملائی، اصغر نعیمی، نیلوفر نوروزی، محمد جواد وثاقی 92 91-306-120 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی تولید اولیه بر مبنای کلروفیل آ و ارتباط آن با پارامترهای محیطی در تالاب شادگان رسول قربانی ، سید علی اکبر هدایتی، سیداحمدرضا هاشمی، محمدهادی ابوالحسنی 93 92-314-134 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثرات سیل بر جوامع ماهی بعد از سیل سال 1380 در رودخانه مادرسو، پارک ملی گلستان، استان گلستان ابوالقاسم کمالی حسین رحمانی، مهدی رضایی، اصغر نعیمی، مسعود ملایی 86 86-2-104 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی سن، رشد و عادات غذایی گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis Pallasi در نهر کبودوال علی آباد کتول- استان گلستان رسول قربانی عبدالمجید حاجی مرادلو، مسعود ملائی، عرفان کریمیان، عبدالعظیم فاضل، سعید آسایش نائینی، محمد قلی زاده 89 89-2-260 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 38571
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان