وبگاه شخصی رسول قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: رسول
نام خانوادگي: قرباني
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: شیلات
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: rghorbani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی منابع طبیعی- شیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1373-1377 
كارشناسي ارشدمهندسی منابع طبیعی- شیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1377-1379 
دكتريمهندسی منابع طبیعی- شیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1379-1384  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: مطالعه اثرات ناپلي آرتميا اروميانا غني شده با اكسولينيك اسيد و اسيد چرب امگا تري بر ميزان رشد و بازماندگي لارو تاس ماهي ايراني
English:

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1389 تا کنون   تخصص اصلی


اکولوژی ماهیان- پویایی و ارزیابی ذخایر آبزیان
1-پویایی شناسی آبزیان
2-ارزیابی ذخایر آبزیان
3-اکولوژی و بیولوژی ماهیان
4-آنالیز جمعیت آبزیان
5-لیمنولوژیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی، روسی


  بازديد : 38567
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان