وبگاه شخصی رسول قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: اکولوژی دریاها و دریاچه ها، لیمنولوژی، پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، اکولوژی آب های جاری
كارشناسي ارشد: لیمنولوژی پیشرفته، پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان پیشرفته، اقیانوس شناسی شیلاتی، بیولوژی آبزیان،
دكتري: لیمنولوژی کاربردی، آنالیز جمعیت ماهیان، آلاینده، آبزیان، انسان


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
عرفان کریمیان بررسی پارامترهای پویایی و تراکم جمعیت گاوماهیان Neogobius spp. و رابطه آن با عوامل محیطی در نهرهای کبودوال، زرین گل و شیرآباد- استان گلستان کارشناسی ارشد 
وحید عباسی ارزیابی کیفیت آب نهر محمدآباد (استان گلستان) با استفاده از شاخص زیستی هیلسنهوف کارشناسی ارشد 
فاطمه عباسی مطالعه پویایی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در نهرهای تیل آباد، کبودوال و شیرآباد، استان گلستان  کارشناسی ارشد 
سمیه پورعلی مطلق بررسی برخی از پارامترهای زیستی ماهی تیزکولی Hemiculter lucisculus در تالاب انزلی کارشناسی ارشد 
غضنفر مرادی نسب مقایسه مقدار صید به ازای واحد تلاش (CPUE)، ترکیب گونه-ای و فراوانی طولی ماهیان استخوانی در دو روش تور گوشگیر ثابت و تله مخروطی در تالاب انزلی کارشناسی ارشد 
سمیرا داد ارزیابی کارایی تکنیکی شرکتهای تعاونی صید پره استان گلستان کارشناسی ارشد 
صغری مهرآور مطالعه پويايي شناسي ماهيAlburnoides bipunctatus در نهر زرين گل  کارشناسی ارشد 
فخریه شیرود میرزایی بررسی مرز بخش ساحلی تالاب گمیشان بر اساس فون کفزی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد 
علیرضا نوروزرجبی تنوع و تراکم جوامع ماکروبنتیک رودخانه دریاسر (استان مازندران) قبل و بعد از مزرعه تکثیر و پرورش قزل¬آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) قزل کوثر کارشناسی ارشد 
مریم برنجکار بررسی برخی عوامل پویایی و تراکم سگ ماهی جویباری Paracobitis malapterura (Valenciennes, 1846) کارشناسی ارشد 
سامره باقری تأثیر برخی عوامل محیط محل های رهاسازی بچه ماهیان سفید، Rutilus frisii Kutum در سواحل ایرانی دریای خزر بر بازسازی ذخایر آن کارشناسی ارشد 
خدیجه میاندره بررسی تأثیر برخی فاکتورهای اقلیمی و فیزیکوشیمیایی آب بر شاخص های رشد میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در استان گلستان کارشناسی ارشد 
نیلوفر نوروزی پایش کیفیت آبراهه زیارت در استان گلستان با استفاده از بزرگ بی مهرگان کفزی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب کارشناسی ارشد 
امیرحسین صالحیان بررسی روند رشد میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ارتباط آن با عوامل فیزیکوشیمیایی آب در استخرهای گمیشان، استان گلستان کارشناسی ارشد 
مجید راستا بررسی ارتباط عوامل محیطی مؤثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی مارماهی دهان¬گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) در رودخانه شیرود، استان مازندران کارشناسی ارشد 
زهره سلطانی مقایسه تأثیر نانوذرات روی و سولفات روی برخی شاخص-های خون¬شناسی و بافت آبشش سیاه ماهی کارشناسی ارشد 
مهرانگیز طهماسبی مزنگی مطالعه ی برخی شاخص های زیستی نی ماهی در دریای خزر (خلیج گرگان) کارشناسی ارشد 
سارا حق پرست تعیین برخی عوامل مکانی- زمانی، محیطی مؤثر بر برآورد ذخایر کیلکا ماهیان در جنوب شرقی دریای خزر دکتری 
محمد امینی چرمهینی شناسایی، تنوع و الگوی پراکنش زمانی و مکانی ایکتیوپلانکتون-ها در برخی از خورهای خلیج فارس، استان بوشهر، با تأکید بر خانواده شوورت ماهیان دکتری 
  بازديد : 38565
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان